THÔNG BÁO

 Công văn 2340/BHXH-VP ngày 05/10/2018 của BHXH tỉnh Bình Dương V/v công khai danh tính doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Xem chi tiết

  Công văn  2291/BHXH -TN&TKQTTHC V/v Hoàn chỉnh hồ sơ giấy trước khi nộp cho cơ quan BHXH. Xem chi tiết

 Công văn 2292/BHXH -TN&TKQTTHC V/v nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua Bưu điện có thực hiện kiểm tra, đối chiếu. Xem chi tiết


  Thông báo 1555/TB-BHXH của BHXH tỉnh Bình Dương  V/v cấp lại sổ BHXH của người lao động khi đã nghỉ việc. Xem chi tiết

 

 

 

“Các giải pháp triển khai thực hiện Bộ Luật Hình sự về tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp” . Xem chi tiết