BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ DĨ AN


       Địa chỉ                   :   Đường Nguyễn An Ninh, Thị xã Dĩ An, thị xã  Dĩ An - Bình Dương.

Phó Giám đốc điều hành:   

 Phạm Thị Hương Tuyền                - ĐT : 0274.3 742 873

Phó Giám đốc :   

Lữ Hoàng Minh                       -ĐT : 0274.3 734 315

 

      Phòng nghiệp vụ    :   0274.3 734 315

 

     Fax                          :  0274.3734315       -      Email : dian@binhduong.vss.gov.vn

 

 SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ