CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

PHÒNG THU

I. CHỨC NĂNG:

Phòng Thu có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc, thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, thu bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội), thu bảo hiểm y tế bắt buộc, thu bảo hiểm y tế tự nguyện (sau đây gọi chung là bảo hiểm y tế) của các đối tượng tham gia theo quy định của pháp luật.

II- NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:
01. Chủ trì và phối hợp các Phòng nghiệp vụ liên quan xây dựng và phân bổ chỉ tiêu kế hoạch thu bảo hiểm xã hội, thu bảo hiểm y tế hàng năm cho Bảo hiểm xã hội huyện và phòng Thu trên cơ sở kế hoạch đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.
02. Tổ chức thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo kế hoạch.
03. Kiểm tra, đối chiếu danh sách các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thẩm định và tổng hợp số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
04. Tổ chức thẩm định hồ sơ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
05. Hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với Bảo hiểm xã hội huyện và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.
06. Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.
07. Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.
08. Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
09. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

10. Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng. 

III- SỐ ĐIỆN THỌAI CỦA TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG : 
Trưởng Phòng:

Nguyễn Thị Minh Thơ        - 0274.3 897 593.

Phó Phòng :  

Trần Võ Từ Linh           - 0274.3 897 593. 

Lê Thị Huệ Linh            - 0274.3 897 593. 0650.3 838392

Nguyễn Thanh Tuấn   - 0274.3 829 117.

  Email: qlt@binhduong.vss.gov.vn