STT CHỈ THAM GIA BHYT THU BHXH TỰ NGUYỆN THU BHXH BẮT BUỘC GHI CHÚ
1  Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng (MẪU DK04). Xem chi tiết  Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (MẪU D05-TS). Xem chi tiết Mẫu D01-TS Bảng kê thông tin. Xem chi tiết  
2  Danh sách tăng giảm của người tham gia BHYT (MẪU DK05). Xem chi tiết  Tờ khai thay đổi thông tin tham gia BHXH tự nguyện (MẪU TK1-TS).Xem chi tiết  Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT,BHTN (MẪU D02-TS). Xem chi tiết  
3  Tờ khai thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT (MẪU TK1-TS).Xem chi tiết  Mẫu D08a-TS  Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng  BHXH tự nguyện, BHYT. xem chi tiết  Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (MẪU TK1-TS).Xem chi tiết  
4  Mẫu DK01 danh sách hộ gia đình tham gia BHYT. Xem chi tiết  Mẫu C17-TS đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT. Xem chi tiết Tờ khai thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (MẪU TK3-TS).Xem chi tiết  
    Mẫu C66-HD giấy thanh toán thù lao cho tổ chức, cá nhân làm đại lý Thu. Xem chi tiết    

 

Số liệu quyết toán thu bảo hiểm thất nghiệp (24/2/2010)