BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

        BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT  


       Địa chỉ                    :   Đường Âu Cơ, Phường Hiệp Thành, Tp.  TDM - Bình Dương.

      Giám đốc                 :   Phan Minh Hải                  - ĐT : 06503872380

      Phó Giám đốc          :   Nguyễn Thị Thuỳ Dương      - ĐT : 0650.3872380

     

     Phó Giám đốc          :   Lâm Kim Huệ                    - ĐT 0650.3872380

 

      Phòng nghiệp vụ      :   0650.3872380

 

      Fax  :  0653871417   -   Email :thudaumot@binhduong.vss.gov.vn

 

 SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ