BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

        BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT  


       Địa chỉ                    :   Số 18A Đường Phú Lợi - Phường Phú Lợi, Tp.  TDM - Bình Dương.

      Giám đốc                 :   Phan Minh Hải                  - ĐT : 0274 3889901

      Phó Giám đốc          :   Nguyễn Thị Thuỳ Dương      - ĐT : 02743889902

     

     Phó Giám đốc          :   Lâm Kim Huệ                    - ĐT : 02743889903 

     

      Bộ phận Quản Lý Thu 02743825837, 3889906

 

     Bộ phận sổ thẻ:            02743819631

     Bộ phận Chế Độ BHXH:     02743889904

     Bộ phận kế toán 02743889908

    Bộ phận tiếp nhận 02743872380

   Văn phòng 02743819632; fax 02743871417

  Email :thudaumot@binhduong.vss.gov.vn