Địa chỉ Số 05 Đường NK – Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng - Lai Uyên - huyện Bàu Bàng - tỉnh Bình Dương
 Giám đốc:
                                               Lê Thanh Hồng. Điện thoại:   0274 3516 225
 Phó Giám đốc:   
                                               Trương Thế Vinh - Điện thoại:  0274 3516 020
                                               Nguyễn Văn Phong Điện thoại: 0274 3516 019
 
 Phòng nghiệp vụ: 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 0274.3 516 019
- Bộ phận kế toán: 0274.3 516 219
- Bộ phận quản lý thu: 0274.3 516 021
- Bộ phận sổ thẻ, bộ phận chế độ BHXH: 0274.3 516 220
 
Email: baubang@binhduong.vss.gov.vn