Số/ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu  Nơi ban hành Tải về 
1127/LĐTBXH-BHXH 01/04/2015 Ghi nhận ý kiến, kiến nghị của người lao động Bộ Lao Động TBXH
52HD/BTCTW 02/12/2005 Hướng dẫn về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng KCB tại một số cơ sở của Trung ương Ban tổ chức - Ban chấp hành Trung ương
NQ 21-NQ/TW 22/11/2012  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 Ban chấp hành Trung ương