Số/ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu  Nơi ban hành Tải về 
1583/BHXH-CST 09/08/2018 V/v thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động  BHXH Bình Dương
1396/BHXH-CST 6/7/2018 V/v thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động  BHXH Binh Dương
826/TB-BHXH 3/7/2018 V/v phân cấp, cấp lại sổ BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng, điều chỉnh thông tin và gộp sổ, xác nhận sổ BHXH   BHXH Bình Dương
951/BHXH-CST 23/4/2018 v/v Bàn giao sổ BHXH cho người lao động tự quản lý BHXH Bình Dương
3507/BHXH-CST 15/8/2017 V/v Thu hồi sổ BHXH được bảo lưu của người lao động đã nghỉ việc sau 12 tháng BHXH Bình Dương
3106/BHXH-VP 18/7/2017 V/v Thực hiện quy định trả sổ BHXH cho người lao động tự quản lý  BHXH Bình Dương
86/TB-BHXH 31/05/2017 V/v Danh sách cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhận Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội tính đến ngày 18/05/2017 BHXH Bình Dương
1179/BHXH -CST 29/03/2017 V/v hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động BHXH Bình Dương 
556/BHXH -CST 23/02/2017 V/v rà soát dữ liệu và bàn giao sổ BHXH cho người lao động BHXH Bình Dương 
 363/BHXH -CST 14/02/2017 V/v giải quyết hồ sơ cấp, bảo lưu, ghép sổ BHXH cho người lao động BHXH Bình Dương 
21/TB-BHXH   06/02/2017  V/v in tờ rời sổ BHXH xác nhận thời gian đã đóng BHXH, BHTN năm 2016 BHXH Bình Dương   
 4602/BHXH -CST  21/10/2016  V/v tra cứu thông tin thẻ BHYT  BHXH Bình Dương  
4033/BHXH -CST 19/09/2016 V/v cấp thẻ BHYT thời điểm đủ 05 năm liên tục và chứng nhận không cùng chi trả BHXH Bình Dương
1244/BHXH -CST 21/03/2016 V/v cấp số sổ BHXH khi báo tăng lao động BHXH Bình Dương
755/BHXH -CST 07/04/2015 V/v nộp sổ BHXH sau 12 tháng  năm 2015 BHXH Bình Dương

 

Công văn 1179/BHXH -CST của BHXH tỉnh Bình Dương (29/3/2017)
V/v hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động
Công văn 363/BHXH -CST của BHXH tỉnh Bình Dương (14/2/2017)
V/v giải quyết hồ sơ cấp, bảo lưu, ghép sổ BHXH cho người lao động
công văn 2901/BHXH-CST của BHXH tỉnh Bình Dương (3/7/2016)
V/v rà soát, bổ sung thông tin sổ BHXH
Công văn 755/BHXH -CST của BHXH tỉnh Bình Dương (9/4/2015)
V/v nộp sổ BHXH sau 12 tháng năm 2015
Công văn 3973/BHXH -CST của BHXH tỉnh Bình Dương (29/9/2014)
V/v nộp sổ BHXH sau 12 tháng