Số/ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu  Nơi ban hành Tải về 
2693/BHXH-GĐBHYT 23/11/2018 V/v thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2019 đối với thẻ BHYT tỉnh Bình Dương phát hành BHXH Bình Dương
2692/BHXH-GĐBHYT 23/11/2018 V/v thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2019 đối với thẻ BHYT tỉnh khác phát hành BHXH Bình Dương 
1533/BHXH-GĐBHYT 31/7/2018 V/v thông báo điều chỉnh thêm đối tượng đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018 đối với thẻ BHYT tỉnh Bình Dương phát hành. BHXH Bình Dương 
1511/BHXH-GĐBHY 26/7/2018 V/v thông báo cơ sở mới ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018  BHXH Bình Dương 
1844/BHXH-GĐBHY 27/4/2017 V/v thông báo ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở y tế ngoài công lập. Phòng khám đa khoa  Nhân Đức Sài Gòn BHXH Bình Dương 
776/BHXH-GĐBHY 3/3/2017 V/v thông báo ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở y tế ngoài công lập. Công ty TNHH phòng khám đa khoa  Nhân Hòa  BHXH Bình Dương 
5256/BHXH-GĐBHY 13/12/2016 V/v Đính chính thông tin các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017 đối với thẻ BHYT tỉnh Bình Dương phát hành BHXH Bình Dương 
5257/BHXH-GĐBHY 13/12/2016 V/v Đính chính thông tin các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017 đối với thẻ BHYT tỉnh khác phát hành BHXH Bình Dương 
4943/BHXH-GĐBHY 17/11/2016 V/v thông báo bổ sung cơ sở ở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017 đối với thẻ BHYT tỉnh khác phát hành BHXH Bình Dương 
4731/BHXH-GĐBHYT 01/11/2016 V/v thông báo ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở y tế ngoài công lập. Phòng khám đa khoa Sài Gòn Bàu Bàng  BHXH Bình Dương 
4336/BHXH-GĐBHYT 05/10/2016 V/v thông báo ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở y tế ngoài công lập. Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Becamex BHXH Bình Dương 
2673/BHXH-GĐBHYT 16/06/2016 V/v thông báo ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở y tế ngoài công lập. Công ty TNHH MTV TM&DV  PKĐK Phúc Tâm 2 BHXH Bình Dương 
2332/BHXH-GĐBHYT 01/06/2016 V/v thay đổi địa điểm hoạt động PKĐK Sài Gòn Vĩnh Phú BHXH Bình Dương 
2161/BHXH-GĐBHYT 19/05/2016 V/v thông báo ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở y tế ngoài công lập  BHXH Bình Dương 
1454/BHXH-GĐBHYT 31/03/2016 V/v thông báo bổ sung cơ sở ở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2016 đối với thẻ BHYT tỉnh Bình Dương phát hành  BHXH Bình Dương 
 6111/BHXH-GĐBHYT  31/12/2015  V/v thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2016 đối với thẻ BHYT tỉnh Bình Dương phát hành  BHXH Bình Dương   
 6110/BHXH-GĐBHYT  31/12/2015  V/v thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2016 đối với thẻ BHYT tỉnh khác phát hành  BHXH Bình Dương   
5252/BHXH-GĐBHYT  18/11/2015 V/v thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2016 đối với thẻ BHYT tỉnh khác phát hành BHXH Bình Dương   
5253/BHXH-GĐBHYT  18/11/2015 V/v thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2016 đối với thẻ BHYT tỉnh  phát hành BHXH Bình Dương 

 

Công văn số 1844/BHXH-GĐBHYT của BHXH tỉnh Bình Dương (27/4/2017)
V/v thông báo ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở y tế ngoài công lập. Phòng khám đa khoa Nhân Đức Sài Gòn
Công văn 5256/BHXH-GĐBHY ngày 13/12/2016 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương (12/12/2016)
V/v Đính chính thông tin các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017 đối với thẻ BHYT tỉnh Bình Dương phát hành
Công văn 4731/BHXH-GĐBHYT ngày 01/11/2016 của BHXH tỉnh Bình Dương (31/10/2016)
V/v thông báo ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở y tế ngoài công lập. Phòng khám đa khoa Sài Gòn Bàu Bàng
Công văn 4336/BHXH-GĐBHYT ngày 05/10/2016 của BHXH tỉnh Bình Dương (5/10/2016)
V/v thông báo ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở y tế ngoài công lập. Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Becamex